Sunday, 16 July 2017

            സ്കൂൾ ലീഡർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 

തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കു മനസിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ  ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് .
No comments:

Post a Comment