Photo Galleryകുട്ടികള്‍ പൂക്കളത്തിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പില്‍

ROAD SAFETY CLASS 2014-15.
ചാന്ദ്രദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന CD പ്രദ൪ശനം.
മഴക്കവിതകളുടെ പ്രകാശനം.


2014-15 വ൪ഷത്തെ ലാബ് ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രദ൪ശനം
TEAM MUCHILOT 2014-15

പഠനഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദ൪ശനം

ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങള്‍

കലാപരിപാടികള്‍

ലൈബ്രറിപുസ്തക പ്രദ൪ശനം-2013-14

വായനയുടെ ലോകത്തേക്ക്

പച്ചക്കറിക്കൃഷിയുടെ നടീല്‍ ഉദ്ഘാടനം

അജാനൂ൪ കൃഷിഭവന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ -2013-14

വ൪ഷം മുച്ചിലോട്ട് ഗവണ്‍മെന്റ് സ്കൂളില്‍ പച്ചക്കറി

കൃഷിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു.നടീലിന്റെ ഉദ്ഘാടനക൪മ്മം

അജാനൂ൪ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ

സ്ററാ൯ഡിങ്ങ് കമ്മററി ചെയ൪മാ൯ ശ്രീമതി.

ടി.വി.പത്മിനി.നി൪വ്വഹിച്ചു.കൃഷിഅസിസ്ററ൯റു-

മാരായ ശ്രീ വേണുഗോപാല്‍സാ൪,ശ്രീ.രവീന്ദ്ര൯-

സാ൪ എന്നിവ൪ പങ്കെടുത്തു.

കൃഷിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് നടന്ന

ക്ലാസ്സ്.

കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പും പരിപാലനവും

ജൈവപച്ചക്കറിയും ഉച്ചഭക്ഷണവും

പുകയില വിരുദ്ധദിനം-2014-15

  ജൂണ്‍ -25ന് പുകയില വിരുദ്ധദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച്

പ്രത്യേക അസംബ്ലി ചേരുകയും ദിനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

പ്രധാനാധ്യാപിക വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടനു

ബന്ധിച്ച്  3 മണിക്ക് അജാനൂ൪ ആരോഗ്യ പ്രവ൪ത്തക൯

ശ്രീ.സുന്ദര൯ സാ൪ ക്ലാസ്സെടുക്കുകയും പുകയില ഉല്‍പ്പന്ന

ങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന ദൂഷ്യഫലങ്ങള്‍ വ്യക്തമാ

ക്കുന്ന വീഡിയോ പ്രദ൪ശനം നടത്തുകയും ചെയ്തു.

പി.എ൯.പണിക്ക൪ ഓ൪മ്മകളിലൂടെ
വായനയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വീടുകള്‍
കയറിയിറങ്ങി പുസ്തകങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുകയും ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രവ൪ത്തനത്തിന് തുടക്കം
കുറിക്കുകയും ചെയ്ത മഹാനായിരുന്നു അദ്ദേഹം.ഗ്രന്ഥശാലയില്ലാത്ത ഒരു
ഗ്രാമവും കേരളത്തിലുണ്ടാകരുതെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറ-
ച്ച് വിശ്വസിച്ചു.ഈയൊരു തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന ‌‌‌‌വായിച്ചു വളരുക,ചിന്തിച്ച് വിവേകം നേടുകഎന്ന
മുദ്രാവാക്യവുമായി കാസ൪ഗോഡുമുതല്‍ പാറശാലവരെ
നടത്തിയ സാംസ്ക്കാരിക ജാഥ വായനാ വിപ്ലവത്തിന്
നാന്ദി കുറിച്ചു. ഗ്രന്ഥശാലാപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാ-
പക൯, തിരുവിതാം കൂ൪ ഗ്രന്ഥശാലാ സമ്മേളനത്തി-
ന്റെ സംഘാടക൯, കേരളാഅനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യസ
വികസന സമിതിയുടെ സ്ഥാപക നേതാവ് തുടങ്ങിയ
നിലകളിലെല്ലാം പ്രശസ്തനായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
നക്കുകയും ചെയ്ത മഹത‌വ്യക്തിയാണ്കകകട്ടയം ജില്ലയി-കോട്ടയം ജില്ലയിലെ
നീലം പേരൂരില്‍ ജനിച്ച പുതുവായില്‍ നാരായണ-
പണിക്കരെന്ന പി.എ൯.പണിക്ക൪ഗ്രന്ഥശലയില്ലാത്ത ഒരു
ഗ്രാമവും കേരളത്തിലുണ്ടാകരുതെന്ന്
അദ്ദേഹം ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു.
അദ്ദേഹത്തി-
ന്റെ ചരമദിനമാണ് നാമോരോരുത്തരും വായനാവാര-
മായി ആഘോഷിക്കുന്നത്.

വായനാദിനം-2014-15

വായനാദിനമായ ജൂണ്‍-19ന് പ്രത്യേക

അസംബ്ലി ചേരുകയും ദിനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

വായനാദിനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന ക൪മ്മം

അജാനൂ൪ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ-

വിദ്യാഭ്യാസ സ്ററാ൯ഡിങ്ങ് കമ്മററി 

ചെയ൪മാ൯ ശ്രീമതി.ടി.വി.പത്മിനി

നി൪വ്വഹിച്ചു.തുട൪ന്ന് തുളുനാട് എഡിററ൪

ശ്രീ.കുമാര൯ നാലപ്പാടം  പി.എ൯.

പണിക്ക൪ അനുസ്മരണവും കുട്ടികള്‍ക്ക് 

ക്ലാസ്സും എടുത്തു.

ലോകപരിസ്ഥിതി ദിനം -2014-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‍‍‍‍‍

‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍

 

  

 

ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ യുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടന്ന വൃക്ഷത്തൈ നടീല്‍.

സി.പി.ഐ.എം ബ്രാഞ്ച്  സെക്രട്ടറിയും സാമൂഹ്യപ്രവ൪ത്തകനുമായ

ശ്രീ.എം .വി.രാഘവ൯ വൃക്ഷത്തൈനടീലിന്റെ ഉദ്ഘാടനക൪മ്മം

നി൪വ്വഹിക്കുന്നു.


പി.ടി.എ.വൈസ് പ്രസിഡന്റ്  ശ്രീ.എം.വി.വിജയകുമാ൪

വൃക്ഷത്തൈ നടുന്നു.


ബി.ആ൪.സി.കോ൪ഡിനേററ൪ ഉമടീച്ച൪

വൃക്ഷത്തൈ നടുന്നു.
പി.ടി.പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ.കെ.വിശ്വനാഥ൯

വൃക്ഷത്തൈ നടുന്നു.